Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…

Tên dự án đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Diện tích đất sử dụng cho dự án.

Mục tiêu, quy mô dự án.

Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn.

Thời hạn hoạt động của dự án.

Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động.

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ BAO GỒM CÁC GIẤY TỜ SAU:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp).

01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư.

Bản gốc GCN đăng ký đầu tư.

01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp).

01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Báo cáo đầu tư (Báo cáo doanh nghiệp nộp online trên trang dautunuocngoai.gov.vn).

Tài liệu xác nhận đã góp đủ vốn đến thời điểm điều chỉnh: 01 bản sao y chứng thực Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất hoặc Xác nhận của ngân hàng về việc nhà đầu tư đã góp đủ vốn.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đã góp đủ vốn, có báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính liền kề tính đến thời điểm thay đổi, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo đúng quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

 Bước 01: Thông tin khách hàng
Tư vấn thông tin thành lập gồm tên, ngành nghề, trụ sở và các thông tin khác.Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.

 Bước 02: Soạn hồ sơ
Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng đã cung cấp tại Bước 1.Gửi tài liệu khách hàng xác nhận và ký tên, đóng dấu.

 Bước 03: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.Bổ sung, sửa đổi thông tin đăng ký (nếu có)

 Bước 04: Giấy chứng nhận
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(ERC) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(IRC) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bước 05:Khắc con dấu
Khắc con dấu theo thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Đăng ký mẫu dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bước 06: Bàn giao hồ sơ
Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chữ ký số và các thông tin khác liên quan

Bảng giá dịch vụ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐẦU TƯ

10.000.000VNĐ

Thay đổi tên dự án đầu tư

Thay đổi thông tin nhà đầu tư

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

Thay đổi mục tiêu quy mô đầu tư

Thay đổi vốn đầu tư

Thay đổi ưu đãi hỗ trợ đầu tư