Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hiện nay theo Điều 29 Luật Doanh Nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn thể hiện 4 nội dung đó là:

CHỌN LOẠI HÌNH CÔNG TY PHÙ HỢP

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệpThông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên).

Vốn điều lệ.

Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi những thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp với những thông tin mới. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải thông báo thay đổi những nội dung sau với cơ quan đăng ký kinh doanh:

CHỌN LOẠI HÌNH CÔNG TY PHÙ HỢP

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết.

Người đại diện theo uỷ quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần.

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Thông tin đăng ký thuế.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty gồm các tài liệu cơ bản như sau:​

CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN NHƯ SAU:

1: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

2: Biên bản họp hội đồng thành viên

3: Quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh.

4: Danh sách cổ đông công ty

5: Giấy xác nhận hoàn thành thủ tục và chuyển thuế đối với công ty chuyển trụ sở khác quận đồng quản trị, cổ đông, Giấy xác định vốn pháp định nếu bổ sung ngành nghề có điều kiện, Chứng chỉ hành nghề nếu có.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

 Bước 01: Thông tin khách hàng
Tư vấn thông tin thành lập gồm tên, ngành nghề, trụ sở và các thông tin khác.Thu thập giấy tờ gồm CMND/CCCD, ERC và các giấy tờ liên quan khác.

 Bước 02: Soạn hồ sơ
Tiến hành soạn hồ sơ theo thông tin khách hàng đã cung cấp tại Bước 1.Gửi tài liệu khách hàng xác nhận và ký tên, đóng dấu.

 Bước 03: Nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tuyến và trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.Bổ sung, sửa đổi thông tin đăng ký (nếu có)

 Bước 04: Giấy chứng nhận
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(ERC) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(IRC) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bước 05:Khắc con dấu
Khắc con dấu theo thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Đăng ký mẫu dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Bước 06: Bàn giao hồ sơ
Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chữ ký số và các thông tin khác liên quan

Bảng giá dịch vụ

THAY ĐỔI NỘI DUNG DOANH NGHIỆP

5.000.000 VNĐ

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi trụ sở

Đăng ký thay đổi vốn

Đăng ký thay đổi thành viên

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu

Đăng ký thay đổi đại diện pháp luật