THANH LAP CONG TY

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trong quá trình kinh doanh,là một chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên đôi lúc cũng phải đưa ra quyết định việc thay đổi vốn điều lệ trong công ty. Việc thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là việc tăng vốn hoặc giảm vốn điều lệ so với ban đầu đã đăng ký. Trình tự, thủ tục để thay đổi vốn điều lệ phải được thực hiện như thế nào? Sau đây, Viecoi sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này rõ hơn trong bài viết dưới đây nhé.

VỐN ĐIỀU LỆ LÀ GÌ?

1. Thay Đổi Vốn Điều Lệ Bằng Việc Tăng Vốn Điều Lệ

Công ty TNHH một thành viên sẽ tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp từ những người khác. Chủ sở hữu sẽ là người quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

1.1. Trường Hợp Chủ Sở Hữu Công Ty Tự Tăng Vốn Đầu Tư

Tự tăng vốn là một cách để tăng vốn điều lệ hữu hiệu, chủ sở hữu công ty có thể bảo vệ công ty của mình khỏi những ý định thâu tóm doanh nghiệp của các công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên khác. Khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng cách tự bỏ thêm vốn đầu tư chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ cho công ty.

Hồ sơ tự tăng vốn bao gồm:

Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ:

Doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ bản mềm đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người đi nộp hồ sơ có thể là Chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền đi nộp hồ sơ. Sau khoảng 03 ngày làm việc sẽ nhận được thông báo của cơ quan Nhà nước. Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chính. Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận. Trong khoảng 05 ngày làm việc, Phòng đăng ký giải quyết hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Người đi nộp hồ sơ sẽ theo biên nhận đến nhận kết quả.

Lưu ý: Sau khi tăng vốn điều lệ, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia. Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi, sau đó phòng kế toán sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu vốn trên hồ sơ kế toán của doanh nghiệp

1.2. Trường Hợp Tăng Vốn Điều Lệ Bằng Việc Huy Động Thêm Vốn Từ Người Khác

Người góp thêm vốn cho doanh nghiệp có thể là tổ chức hay cá nhân. Khi huy động vốn góp từ người khác thì công ty sẽ phải chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp của mình. Công ty nên khắc dấu mới và làm thông báo thay đổi mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. Sau đó công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

2. Thay Đổi Vốn Điều Lệ Bằng Việc Giảm Vốn Điều Lệ

2.1. Các Trường Hợp Phải Làm Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ phải giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

- Trường hợp doanh nghiệp hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty:

Trường hợp giảm vốn điều lệ này chỉ được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày tiến hành đăng ký doanh nghiệp và phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu. Việc thanh toán các khoản nợ sẽ dựa vào báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, công ty TNHH một thành viên mới được hoàn trả một phần vốn góp đã đăng ký.

- Trường hợp vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thanh toán số vốn đã cam kết góp. Sau khi hết thời hạn trên, chủ sở hữu công ty góp không đủ thì công ty sẽ phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực tế đã góp.

2.2. Hồ Sơ Giảm Vốn Điều Lệ

Hồ sơ cần chuẩn bị sẽ bao gồm có :

2.3. Thủ Tục Đăng Ký Giảm Vốn Điều Lệ

Đầu tiên công ty nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ có thể là chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật hay người được ủy quyền nộp hồ sơ. Thời gian nhận thông báo là sau 03 ngày làm việc.

Sau khi nhận thông báo hợp lệ, phải nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Cuối cùng phòng đăng ký kinh doanh xử lý giải quyết hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Người nộp hồ sơ sẽ đến nhận kết quả theo lịch hẹn ghi trên giấy biên nhận.

Lưu ý: Sau khi tiến hành giảm vốn điều lệ, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia. Việc thay đổi vốn làm thay đổi bậc thuế môn bài thì công ty sẽ phải thực hiện kê khai lại tờ khai thuế môn bài để nộp đến cho cơ quan thuế.

Trên đây là hướng dẫn về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên mà Viecoi đưa ra. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo thêm những hướng dẫn bổ ích khác tại Viecoi nhé.

CHARTER CAPITAL CHANGES

GUIDANCE ON CHARTER CAPITAL CHANGE FOR ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

In the course of business, being a one-member limited liability company owner must sometimes make decisions about the change of charter capital in the company. The change of charter capital of a one-member limited liability company is the increase or reduction of charter capital compared to the original registered. How must the order and procedures for charter capital change be implemented? Below, Viecoi will help you answer questions about this issue more clearly in the article below.

viec-tang-giam-von-dieu-le-cong-ty

WHAT IS CHARTER CAPITAL?

Charter capital of a one-member limited liability company is the total value of assets committed by the enterprise owner and recorded in the company's charter. The owner of a one-member limited liability company will have to contribute enough and the right type of assets committed to contribute. If the contribution is insufficient, the owner will have to carry out procedures for reducing the company's charter capital. In the course of business operations, the charter capital of a one-member limited liability company may increase or decrease, which will be decided by the company owner.

CHANGE OF CHARTER CAPITAL OF A ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

1. Charter Capital Changes by Charter Capital Increase

A one-member limited liability company will increase its charter capital by the company owner investing more capital or mobilizing additional capital from others. The owner will be the one who decides the form of increase and the increase in charter capital.

tang-giam-von-dieu-le-doanh-nghiep

1.1. In case the Owner of the Company increases its own investment capital

Self-raising capital is a way to increase charter capital effectively, company owners can protect their company from the intention to acquire enterprises of joint stock companies or other two-member limited liability companies. When increasing charter capital by self-investing capital, the owner of a one-member limited liability company will make registration of charter capital change for the company.

♣ Of capital self-increase dossiers include:

  • Notification of changes in the registration contents of the enterprise.
  • Decision of the owner of the enterprise on the increase of charter capital. It clearly states the amount of increased capital, the form and time of capital increase.
  • Written authorization for the applicant to submit the dossier and personal certification papers of the person who comes to submit the dossier.

♣ Procedures for registration of charter capital increase:

Businesses will have to submit a soft copy to the national business registration portal. The applicant may be the company owner, legal representative or authorized person to file the application. After about 03 working days, it will be notified by state agencies. After receiving the valid notice, the applicant will submit a hard copy dossier at the Business Registration Office of the Department of Planning and Investment where the company is located. The business registration department specialist will check the documents and write the receipt. Within about 05 working days, the Registration Office settles the dossier and grants a new business registration certificate. Applicants will follow the receipt to receive the results.

♣ Note: After increasing the charter capital, the company will have to carry out the procedure of announcing the information on the national business portal. If the charter capital increase changes the payable license tax amount of the following year, the company owner must submit the license tax declaration dossier for the next year. The deadline for tax declaration is December 31 of the year with the change, then the accounting department will have to adjust the capital target on the accounting records of the enterprise

1.2. In case of Increasing Charter Capital by Raising More Capital From Others

The person who contributes additional capital to the business can be an organization or individual. When mobilizing capital contributions from others, the company will have to transform the type of its business. The company should engrave the new mark and make a notice to change the stamp pattern on the National Registration Portal. The company must then organize management in one of the following two types:

  • Two or more members limited liability company. At this time, the company must notify the change of the business registration contents within 10 days from the date of completion of the change of its charter capital;
  • Joint-stock companies (in accordance with the Law on Enterprises 2020).

2. Charter Capital Changes by Charter Capital Reduction

giam-von-dieu-le-cua-doanh-nghiep

2.1. Cases of Procedures for Charter Capital Reduction

A one-member limited liability company shall have to reduce its charter capital in the following cases:

♣ In case the enterprise returns part of the contributed capital in the charter capital of the company

In case of reduction of this charter capital, it shall only apply when the following conditions are fully met: The Company has been doing business continuously for more than 02 years from the date of enterprise registration and must ensure full payment of debts and other property obligations after it has remored to the owner. The payment of debts will be based on the company's financial statements at the last period. Only when the above conditions are met, a one-member limited liability company will be refunded a portion of the registered contributed capital.

♣ In case the charter capital is not paid in full and on time by the owner as prescribed.

The owner of a one-member limited liability company has 90 days from the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate to make payment of the committed capital contribution. After the expiration of the above time limit, the owner of the company contributes insufficiently, the company will have to carry out procedures for reducing charter capital. Within 30 days from the last day of full charter capital contribution, the owner must register the adjustment of charter capital equal to the value of the actual contributed capital.

2.2. Charter Capital Reduction Documents

Documents to be prepared will include:

  • Notification of reduction of charter capital to the business registration office where the company has registered its business;
  • A written decision on the reduction of charter capital of the owner of a one-member limited liability company;
  • Financial statements of the company at the latest period with the time of decision on reduction of charter capital of the company;
  • Commitment to ensure sufficient capital and assets to fully pay debts and other property obligations of the enterprise;
  • Authorization documents and personal documents of the authorized person *certified copy).

2.3. Procedures for Registration of Charter Capital Reduction

First, the company submits a soft copy to the National Business Registration Portal. The applicant may be the company owner, legal representative or authorized person to file the application. The time to receive notifications is after 03 working days.

After receiving a valid notice, a hard copy must be submitted to the Business Registration Office where the company is headquartered. The business registration office will check the validity of the application and write a receipt.

Finally, the business registration office handles the processing of dossiers and grants new business registration certificates. The applicant will come to receive the results according to the appointment dated on the receipt.

Note: After proceeding with the reduction of charter capital, the company will have to carry out the procedure for announcing the change information on the National Portal. The change of capital changes the level of card tax, the company will have to re-declare the tax return to submit to the tax authorities.

Above is a guide on changing the charter capital of a one-member limited liability company that Viecoi offers. Hopefully the article can help you better understand the change of charter capital of the business. You can refer to other useful tutorials at Viecoi.