THANH LAP CONG TY

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Home

Thay đổi nội dung Đăng Ký Kinh Doanh

Hiện nay theo Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn thể hiện 4 nội dung đó là:

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Vốn điều lệ.

Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi những thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với những thông tin mới. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải thông báo thay đổi những nội dung sau với cơ quan đăng ký kinh doanh:

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Thông tin đăng ký thuế.