Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có thể thực hiện thay đổi tất cả các nội dung nêu trên của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tất nhiên, cần thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật bao gồm:

Hồ sơ thay đổi bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
– Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 (một) bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi Nhà đầu tư đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thẩm định hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho Nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 3: Nếu hồ sơ đã đầy đủ và không phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận các nội dung đã được điều chỉnh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Nhà đầu tư.

Việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và được thực hiện sau khi hoàn thành việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.