Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

DANH MỤC KHÁC

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin so với hồ sơ đăng ký kinh doanh đã nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các thông tin thông thường cần thay đổi như sau:

Xem thêm

Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);

Thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi trụ sở chính của công ty (khác quận, cùng quận, khác tỉnh)

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty (thêm ngành nghề mới, bỏ ngành nghề, thêm chi tiết ngành nghề)

Thay đổi loại hình doanh nghiệp

Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).

Xem thêm

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);

Nếu bạn không có thời gian hoặc chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh, hãy tham khảo dịch vụ của chúng tôi.