Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

CÔNG TY NƯỚC NGOÀI MUA LẠI CÔNG TY VIỆT NAM

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần công ty tại Việt Nam mới nhất 2021

Căn cứ theo các quy định Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2020 về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam được quy định và thực hiện như sau:

1. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào Công ty Việt Nam

a. Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác của Việt Nam và Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

b: Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 25 Luật đầu tư 2020:

2. Thực hiện Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần vào Công ty Việt Nam trong các trường hợp sau

a. Trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

b. Trường hợp nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư không thuộc trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định.