Đơn giản hoá mọi thủ tục | HOTLINE: (033) 534 4640

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT TỪ NĂM 2021

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất (áp dụng từ 01/02/2021) theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động được quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động 2019 được quy định như sau:

- NSDLĐ khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020.

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6) và hằng năm (trước ngày 05/12), NSDLĐ phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở LĐTBXH thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI và thông báo đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Trường hợp NSDLĐ không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI đến Sở LĐTBXH và thông báo đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Ghi chú:
(1) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
(2) Vị trí việc làm phân loại theo:

– Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã;
– Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;
– Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiêm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục,